תקנון ותנאי השימוש ב MyGroups

בכל עניין ניתן לפנות לצוות MyGropus בעמוד צור קשר.

מבוא

1.1 הגלישה באתר http://www.mygroups.co.il כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ולכן לפני הגלישה והשימוש באתר נבקשך לקורא אותם בעיון. השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, ללא כל שינוי, ואם לא כן לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם. כלומר אם אינך מסכים לאחד מהתנאים של תקנון זה - הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 1.2 האתר http://www.mygroups.co.il משמש כפלטפורמה מתווכת בלבד. התיווך הינו בין גולשים לקבוצות שהוספו. האתר MyGropus אינו אחראי בכל דרך לתוכן או למידע המוחלף בקבוצות. מטרת האתר היא להקל על היווצרות הקשר בין משתמשים לקבוצות. 1.3 התקנון נכתב בלשון זכר רק מטעמי נוחות, אך יש לקרוא אותו כאילו נכתב גם בלשון נקבה. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או לפרשנותו. 1.4 צוות MyGropus רשאי לשנות את התקנון ואת כללי המדיניות באתר מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. אם המשכת להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים לתקנון, אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, צוות MyGropus רשאי להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר באופן חלקי או מלא, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת.

תכנים

2.1 האתר http://www.mygroups.co.il לא נושא באחריות כלשהי לתוכן, לתמונות, לווידאו, לקבצים ולשיחות בקבוצות עצמן. 2.2 קבוצות האתר מוספות ע"י הגולשים עצמם, וחשוב לא להצטרף לקבוצות שאינן תואמות את גילך. 2.3 צוות MyGropus עושה כל שביכולתו לשמור על תוכן קבוצות איכותי ורלוונטי ולמרות זאת חשוב תמיד לחשוב פעמיים לפני הצטרפות לקבוצה.

שימוש ב MyGropus

3.1 הגלישה ב MyGropus מיועדת לאנשים בגילאי 18 ומעלה. הינך מצהיר שהינך בטווח זה. 3.2 גולש אשר הוסיף ל MyGropus קבוצה, מצהיר כי כל קבוצה שיבקש לחלוק ו/או כל תוכן שיועלה על ידו לאתר יהיה נכון, שלם, בלתי מטעה, מכבד, מכובד ואינו פוגע בכל צורה שהיא, וכי אין מניעה חוקית לפרסמו. מבלי שלאתר ולמפעיליו ישנה כל אחריות בעניין. המשתמש מתחייב להפעיל שיקול דעת, לשמור על שפה מכבדת, מכובדת ונקייה תוך הימנעות מביצוע עוולות מסחריות כגון לשון הרע, עבירות פליליות, העלאת תכנים מזיקים ו/או פורנוגרפיים ו/או פוגעניים ו/או עוינים ועוד. במסירת מידע באתר באמצעות מודע המשתמש כי יכולים להיחשף לכל משתמשי האתר ובעת העלאת המודעה ו/או התוכן לפרסום באתר חלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום באתר. 3.3 המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף.

היעדר אחריות

4.1 האתר MyGropus פועל כמתווך בלבד ומטרתו לאפשר למשתמשים להכיר קבוצות ולהצטרף אליהן. 4.2 צוות MyGropus אינם נושאים באחריות כלשהי לפרסום מודעות ולתכניהם ו/או לקבוצות שייפתחו ויופיעו, ואינם מתחייבים שהמידע המופיע כולו ו/או חלקו, הוא מאומת, נכון, שלם ו/או תקף. 4.3 מבלי שתהיה להם כל אחריות בעניין, צוות MyGropus רשאי להסיר ולמנוע פרסום של כל תוכן ו/או פתיחת כל קבוצה, בהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי, וכן לחסום ו/או להגביל משתמש אשר יפעל בניגוד להוראות התקנון ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או למנוע פתיחת קבוצות. 4.4 צדדים שלישיים עשוים לבצע שימוש לרעה ב MyGropus, לרבות הזנת וירוסים וכו’. במקרה הזה, המשתמש מאשר כי MyGropus אינו יישא בכל אחריות, לרבות בכל נזק אשר עלול להתרחש, אם יתרחש. 4.5 המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את מפעילי האתר בגין כל נזק אשר ייגרם בשל שימושו באתר, כתוצאה ממעשה או מחדל אשר יבוצע על ידו. 4.6 האתר וצוות MyGropus לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

סמכות השיפוט

5.1 מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. 5.2 כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ"ש המוסמך לדון בהם במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור. 5.3 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.